از طریق این API شما قادر خواهید بود علاوه بر این که پوش نوتیفیکیشن ارسال می‌کنید گزارش آن ها را نیز دریافت نمایید.

ارسال پوش نوتیفیکیشن

آدرس ارسال پوش

​
POST https://api.cheshmak.me/v1/push/app/{{appId}}/send
 

داده ارسال به صورت json و در بدنه درخواست به صورت زیر تعریف می شود:

Name Type Required Default description
afterOpenType String True   one of: openProgram,url,telegram
start Unix timestamp integer False Now زمان شروع ارسال
end Unix timestamp integer False ۲۴ ساعت پس از الآن زمان پایان ارسال: به شما کمک می کند تا مطمئن شوید پوش نوتیفیکیشن در خارج از بازه انتخابی شما ارسال نمی شود.
pushData.title String True   عنوان پوش، ماکزیمم کاراکتر: ۱۰۰
pushData.shortMessage String False   پیام کوتاه در پوش، ماکزیمم کاراکتر: ۱۰۰
pushData.icon String َURL | False |   آدرس آیکن در اینترنت |
pushData.customData Stringified json False ‘{}’ یک JSON که به صورت String در آمده است و به منظور ارسال داده به اپلیکیشن به کار می رود
pushData.url String url False   در صورت انتخاب url در afterOpenType به کار میرود
pushData.telegram String telegram url False   در صورت انتخاب telegram در afterOpenType به کار میرود
filter.cheshmakIds array of string False   لیستی از  Cheshmak ID هایی که قصد ارسال پیام به آن را دارید. ماکزیمم می‌تواند ۱۰۰ تا باشد.

در زیر لیست پاسخ های برگشتی از سرور نمایش داده شده است:

در صورت موفقیت در عملیات :

statusCode: 200

مقدار دریافتی:

​
{
 “success”:true,
 “pushId": "ID"
}
 

در صورت خطا در ورود اطلاعات:

statusCode: 406

مقدار بازگشتی:

​
{
 success: false,
 error: 1, //invalid data
 message: “”
}
 

در صورت بروز خطا در وارد کردن AppKey:

statusCode: 403

مقدار بازگشتی:

​
{
 "success": false,
 "error": 2,
 "message": "invalid appId or api key"
}
 

در صورت بروز خطای داخلی در پردازش:

statusCode: 500

مقدار بازگشتی:

​
{
 success: false,
 error: 3, //internal error
 message: 'internal server error'
}
 

یک مثال از دستور CURL مربوطه به صورت زیر می باشد:

​
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "key: APIKEY" \
 -H "Cache-Control: no-cache" \
 -d '{
  "afterOpenType":"openProgram",
  "pushData":{
    "title":"this is some hi"
  }
}' "https://api.cheshmak.me/v1/push/app/57978086eeecf30b77359bb0/send"
 

مثالی از کد پی اچ پی برای ارسال پوش نوتیفیکیشن

​
<?php
$appId="APP ID";
$apiKey="YOUR API KEY";
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.cheshmak.me/v1/push/app/$appId/send",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
 CURLOPT_POSTFIELDS => "{\n  \"afterOpenType\":\"openProgram\",\n  \"pushData\":{\n    \"title\":\"this is some hi\"\n  }\n}",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "cache-control: no-cache",
  "content-type: application/json",
  "key: $apiKey"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}
 

یک مثال از دستور CURL برای ارسال به لیستی از چشمک آی دی ها:

​
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "key: APIKEY" \
 -H "Cache-Control: no-cache" \
 -d '{
  "afterOpenType": "openProgram",
  "pushData": {
    "title": "sample title",
    "shortMessage": "sample message"
  },
  "filter": {
    "cheshmakIds": [
      "a1a640d0-3284-11e9-89b0-130ce6a37a2b"
    ]
  }
}' "https://api.cheshmak.me/v1/push/app/57978086eeecf30b77359bb0/send"
 

دریافت لیست پوش های ارسال شده

 

​
GET: https://api.cheshmak.me/v1/push/app/[AppId]/list/[PAGENUM]
 

مقدار بازگشتی دارای ۲ فیلد است:

۱.succuss که یکی از مقادیر true یا false را دارد ۲.data که در صورت موفقیت دارای آرایه ای از آبجکت رکورد پوش می باشد.

دستور CURL مربوطه به صورت زیر است:

​
curl -X GET -H "key: APIKEY" \
-H "Cache-Control: no-cache" "https://api.cheshmak.me/v1/push/app/578099bb323840b01215e0dc/list"
 

مثالی از مقدار بازگشتی از این درخواست به صورت زیر می باشد:

​
{
 "success": true,
 "data": [
  {
   "_id": "5780b4bbe05669150200360d",
   "appId": "578099bb323840b01215e0dc",
   "__v": 0,
   "request": {
    "start": "2016-07-09T08:24:27.739Z",
    "end": "2016-07-10T08:24:27.739Z",
    "afterOpenType": "openProgram",
    "target": {
     "locationPolygons": [],
     "locationCircles": []
    },
    "pushData": {
     "title": "this is some hi",
     "shortMessage": "",
     "customData": "{}"
    }
   },
   "openedCount": 1,
   "deliveredCount": 1,
   "sentCount": 1,
   "status": "done"
  },
  {
   "_id": "5780b304323840b01215e0de",
   "appId": "578099bb323840b01215e0dc",
   "__v": 0,
   "request": {
    "start": "2016-07-09T08:17:08.088Z",
    "end": "2016-07-10T08:17:08.088Z",
    "afterOpenType": "openProgram",
    "target": {
     "locationPolygons": [],
     "locationCircles": []
    },
    "pushData": {
     "title": "تست پوش",
     "shortMessage": "متن پوش می باشد",
     "customData": "{}",
     "icon": "https://www.cheshmak.me/push-icons/5780b304323840b01215e0de.png",
     "url": "",
     "telegram": ""
    }
   },
   "openedCount": 1,
   "deliveredCount": 1,
   "sentCount": 1,
   "status": "done"
  }
 ]
}
 

دریافت وضعیت پوش ارسال شده

 

​
GET: https://api.cheshmak.me/v1/push/app/[AppId]/status/[PushId]
 
​
AppId: شناسه اپلیکیشن
PushId: شناسه پوش ارسال شده که پس از ارسال پوش دریافت کرده اید
 

این API همانند دریافت لیست پوش های ارسالی عمل می کند با این تفاوت که در فیلد data در خروجی به جای آرایه یک آبجکت از رکورد پوش تعیین شده می باشد.

مثالی از دستور CURL به صورت زیر می باشد:

​
curl -X GET \
-H "key: APIKEY" \
-H "Cache-Control: no-cache" "https://api.cheshmak.me/v1/push/app/578099bb323840b01215e0dc/status/5780b4bbe05669150200360d"
 

خروجی نمونه:

​
 {
 "success": true,
 "data": {
  "_id": "5780b4bbe05669150200360d",
  "appId": "578099bb323840b01215e0dc",
  "__v": 0,
  "request": {
   "start": "2016-07-09T08:24:27.739Z",
   "end": "2016-07-10T08:24:27.739Z",
   "afterOpenType": "openProgram",
   "target": {
    "locationPolygons": [],
    "locationCircles": []
   },
   "pushData": {
    "title": "this is some hi",
    "shortMessage": "",
    "customData": "{}"
   }
  },
  "openedCount": 1,
  "deliveredCount": 1,
  "sentCount": 1,
  "status": "done"
 }
}