آموزش ویدیویی

فایل های پیوست

مراحل نصب

در فایل پیوست شده سه فایل :

 • Cheshmak Settings.gmez
 • build.gradle
 • RunnerApplication.java

قرار دارد. فایل Cheshmak Settings.gmez رو وارد پروژه کنید تا تنظیمات اولیه چشمک انجام شود. فایل های کامپایلر گیم میکر استودیو ۲ همان، ران تایم هایی هستند که شما در گیم میکر استودیو ۲ دانلود کردید که در آدرس زیر قرار دارند :

C:\ProgramData\GameMakerStudio2\Cache\runtimes

بعد از رفتن به آدرس بالا، وارد پوشه ران تایم با ورژنی که در حال استفاده از آن هستید بشوید. ( برای نمونه Runtime-2.2.1.291)

بعد از وارد شدن به پوشه ران تایم مورد نظرتون، وارد پوشه Android بشوید.( قبل از هرکاری از پوشه runner بکاپ تهیه کنید.قصد داریم فایل های اصلی کامپایلر رو دستکاری کنیم و نیاز هست که اگر دچار اشتباه شدیم و یا نخواستیم که دیگر از قابلیت افزونه چشمک استفاده کنیم به حالت اولیه برگردیم)

وارد پوشه RootFiles میشیم و فایل build.gradle رو با فایل مشابه پیوست شده، جایگزین میکنیم. یا می توانید کد زیر رو جایگزین کدی که در build.gradle هست کنید. (برای باز کردن این فایل میتوانید از نوت پد استفاده کنید)

// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.
buildscript {
  repositories {
    jcenter()
		mavenCentral()
  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.2.0+'
  }
}
allprojects {
  repositories {
    jcenter()
    maven {
      url "https://maven.google.com"
    }
		 maven {
			url 'https://repository.cheshmak.me'
		}

  }
}

حالا وارد فولد ProjectFiles بشوید و به آدرس زیر بروید:

ProjectFiles\src\main\java\YYAndroidPackageDomain\YYAndroidPackageCompany\YYAndroidPackageProduc

در اینجا فایل RunnerApplication.java پیوست شده را، جایگزین فایل اصلی کنید سپس با یک نرم افزار نوت پد مثل Notepad++ بازش کنید. بعد از باز کردن، کد های زیر رو مشاهده میکنید :

package ${YYAndroidPackageName};

import android.app.Application;
import android.util.Log;
import android.support.multidex.MultiDexApplication;
//import com.openfeint.api.OpenFeint;
//import com.openfeint.api.OpenFeintDelegate;
//import com.openfeint.api.OpenFeintSettings;
//import com.openfeint.api.resource.User;
//import com.openfeint.api.resource.CurrentUser;
import com.yoyogames.runner.RunnerJNILib;

//----------------------------------------------------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------------------------------------------------
//import me.cheshmak.android.sdk.core.Cheshmak; // Cheshmak Library
//----------------------------------------------------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------------------------------------------------

public class RunnerApplication extends MultiDexApplication
{
  //public static final String OFGameName = ""; // *** OpenFeint name here
  //public static final String OFGameID = ""; // *** OpenFeint ID here
  //public static final String OFGameKey= ""; // *** OpenFeint Product Key here
  //public static final String OFGameSecret= ""; // *** OpenFeint Secret Key here
  
 @Override
 public void onCreate()
 {
  super.onCreate();
	//Cheshmak.with(this);
	//Cheshmak.initTracker("AppKey");

  // initialise the native side of the fence
  if (!RunnerJNILib.ms_loadLibraryFailed) {
      RunnerJNILib.Init();
  } // end if
	} // end onCreate
} // end RunnerApplication

کد بالا نیاز به اصلاحاتی دارد. سه خط زیر را پیدا کرده و از کامنت خارج کنید ( AppKey را باید از پنل چشمک، قسمت مدیریت برنامه ها بدست آورده و جایگزین کنید)import me.cheshmak.android.sdk.core.Cheshmak; // Cheshmak Library
Cheshmak.with(this);
Cheshmak.initTracker("AppKey");

قدردانی

در آخر، وظیفه خود می دانیم که از آقای علیرضا عبادت که این آموزش را تهیه کرده اند، تشکر کنیم.