نصب چشمک

ابتدا در مسیر  android\app و در کنار فایل MainActivity.java  فایل جدیدی به نام
MyApplication.java با محتوای زیر ایجاد نمایید. ( خط اول بسته به پکیج نیم شما باید تغییر کند)

package com.example.fluttercheshmak;
import android.app.Application;
import io.flutter.app.FlutterApplication;
import me.cheshmak.android.sdk.core.Cheshmak;

public class MyApplication extends FlutterApplication {
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    Cheshmak.with(this);
    Cheshmak.initTracker("MY_APP_KEY");//Change me
  }
}

نکته: شناسه appKey از پنل چشمک، قسمت مدیریت برنامه ها قابل دریافت می باشد.

حالا باید وابستگی های لازم را به فایل گریدل پروژه اضافه نمایید. در مسیر android\app  و در فایل build.gradle ، موارد زیر را اضافه کنید.


dependencies {
  implementation 'me.cheshmak:analytics:3.+'
  implementation "com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0"
  implementation "com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0"

در فایل گریدل اصلی در مسیر  android\build.gradle در ناحیه allprojects ، مخزن چشمک را در کنار سایر مخازن قرار دهید.

allprojects {
  repositories {
    google()
    jcenter()
    //cheshmak
    maven {
      url 'https://repository.cheshmak.me'
    }
  }
}

در مرحله اخر می بایست تغییری در فایل AndroidManifest.xml برنامه خود ایجاد کنید. در تگ application مقدار android:name=”io.flutter.app.FlutterApplication” به android:name=”.MyApplication” تغییر می کند.

<application
 android:name=".MyApplication"

باز شدن برنامه پس از کلیک روی پوش

در صورتی که تمایل دارید بعد از کلیک کاربران بر روی پوش نوتیفکیشن، اپلیکیشن شما باز گردد، خط زیر را در داخل تگ activity فایل اضافه AndroidManifest.xml نمایید.

 

<meta-data android:name="cheshmakPush" android:value="openActivityOnPush"/>