جایگزینی کتابخانه ها

اگر در کامپایل پروژه خود مشکل دارید، پوشه ای را که در ادامه مشخص خواهیم کرد پاک کنید و با فایل های پیشنهادی جایگزین کنید. (حتما قبل از پاک کردن فایل های سیستم خود از آن پشتیبان تهیه کنید)

دانلود فایل های پیشنهادی

1. ابتدا مسیر SDK مورد استفاده بسیک را پیدا کنید. در این مسیر دنبال پوشه extras \ b4a_remote  بگردید.

 

2. بعد از تهیه پشتیبان از پوشه b4a_remote ، آن را پاک کنید و با پوشه دانلودی جایگزین نمایید.

3.  پروژه خود را clean و سپس کامپایل کنید.