پروژه نمونه

اضافه کردن کتابخانه چشمک

ابتدا مطمئن شوید که طبق لینک زیر:

https://www.cheshmak.me/docs/flutter

appKey را به درستی به پروژه خود اضافه کرده اید و می توانید به آن پوش ارسال نمایید.

 

کتابخانه چشمک را دانلود کنید و بر اساس آدرس فایل ها، آن را به قسمت وابستگی های پروژه ( در فایل pubspec.yaml ) اضافه کنید:

دانلود پلاگین چشمک

 

dependencies:
 cheshmak_plugin:
  path: '../cheshmak_plugin'
 flutter:
  sdk: flutter
import 'package:cheshmak_plugin/cheshmak_plugin.dart';

تبلیغات تستی

تبلیغات تستی برای نمایش تبلیغات در حالت تستی می باشد تا مطمئن شوید تمامی تنظیمات را به درستی انجام داده اید. این فراخوانی باعث شده تا تبلیغات تستی به شما نمایش داده شود. مطمئن شوید که قبل از انتشار نهایی اپلیکیشن خود، این کد را حذف کنید چرا که درآمدی کسب نخواهید کرد.

CheshmakPlugin.setTestMode; // remove this line before release

تبلیغات بینابینی(interstitial)

تبلیغات بینابینی نوعی از تبلیغات بوده که در حین کارکردن کاربران با اپلیکیشن به صورت تمام صفحه نمایش داده می شود و کاربر حق انتخاب این که روی تبلیغ کلیک کند یا به برنامه برگردد، را دارد. این نوع تبلیغ را می توان در مکان هایی مانند کلیک کاربر روی یک دکمه، نمایش بدهید. قبل استفاده از این تبلیغات باید کد راه اندازی، را صدا بزنید:

CheshmakPlugin.initInterstitial;

تابع زیر در صورتی که تبلیغ موجود باشد، آن را نشان میدهد.

CheshmakPlugin.showInterstitial;

 سعی کنید در صورتی که تبلیغ بینابینی به کاربر نشان دادید، بلافاصله دوباره نشان ندهید و تعداد دفعات نمایش آن را کم کنید. همچنین مطمئن شوید بلافاصله بعد از شروع برنامه تابع نمایش تبلیغات را صدا نزنید. 

نمونه‌ای از تبلیغ بینابینی که تبلیغ یک اپلیکیشن در گوگل پلی می‌باشد در شکل زیر آمده است:

دریافت رویداد در تبلیغات بینابینی

در زمان استفاده از تبلیغات بینابینی، می توانید به رویداد های زیر  دسترسی داشته باشید:

 • onAdLoaded زمانی که تبلیغ از سرور دریافت شده و آماده نمایش می‌باشد.
 • onAdOpened زمانی که تبلیغ بینابینی به صورت تمام صفحه نمایش داده شده می‌شود.
 • onAdFailedToLoad زمانی که تبلیغ بینابینی وجود نداشته یا خطایی در نمایش آن ایجاد شده است.
 • onAdClosed زمانی که کاربر بر روی دکمه بسته شدن تبلیغ، کلیک کند.

نمونه کد دریافت رخداد ها:

MethodChannel('cheshmak_plugin/events').setMethodCallHandler(_handleMethod);

Future<dynamic> _handleMethod(MethodCall call) async {
switch(call.method) {
 case "interstitial" :
	setState(() {
	 _cheshmakEvents = call.arguments;
	});
	return new Future.value("");
 }
}

تبلیغات بنری

تبلیغات بنری تبلیغاتی هستند که یک فضای مستطیلی شکل را اشغال کرده و معمولا از نوع عکس یا متن می‌باشند. این نوع تبلیغات در صفحه نمایش مانده، تا زمانی که کاربر از آن صفحه برود. به منظور فعال سازی  کافی است تا کد زیر را فراخوانی کنید: 

CheshmakPlugin.initBanner(); 

به صورت پیش فرض، تبلیغ بنری در پایین صفحه نمایش داده می شود. امکان نمایش در وسط یا بالای صفحه هم وجود دارد:

CheshmakPlugin.initBanner("center"); 
CheshmakPlugin.initBanner("top"); 

 

نیاز به تنظیمات بیشتری نبوده و تمامی رویداد های نمایش و کلیک به صورت اتوماتیک ثبت خواهند شد. 

حذف بنر

می توانید تبلیغات بنری را مدتی بعد از نمایش با تابع زیر از صفحه حذف نمایید:

 CheshmakPlugin.removeBannerAds;

نمونه ای از این تبلیغ را در شکل زیر مشاهده می‌کنید: