درباره چشمک

درباره ما

ﭼﺸﻤﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۴ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺑﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭼﺸﻤﮏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺵﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻭ ﺭﯾﻤﻮﺕ ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩ. SDK ﭼﺸﻤﮏ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺭﻭﯼ ﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﮑﺘﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﭼﺸﻤﮏ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

می‌خواین درباره ما بیشتر بدونین؟

پس مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

می‌خواین به تیم چشمک ملحق بشین؟

چه خوب! لطفا رزومه تون رو به آدرس jobs ( at ) cheshmak.me ارسال کنید. درصورتی که پیشینه ی کاری تون با نیازمندی های فعلی مون همخوانی داشته باشه، ظرف ۲۴ ساعت باهاتون تماس می‌گیریم.