با چشمک پولدار شو!

چطور با چشمک پولدار بشیم؟

نمایش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻌﺎﻝ می‌شود ﻭ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﻼﺩﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﭘﻨﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺎ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎﻝ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺼﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

انواع فرمت های تبلیغاتی چشمک

تبلیغات بنری همسان

ﺩﺭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﻨﺮﯼ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺁﺳﯿﺒﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ، ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﭼﺸﻤﮏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

تبلیغات بنری بینابینی

ﺩﺭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﻨﺮﯼ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﺮ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ، ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮﺑﺪﺭ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﺩ.

تبلیغات بنری استاندارد

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﻨﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ، ﯾﮏ ﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

تبلیغات ویدئویی جایزه‌ای

ﺩﺭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰﻩ‌ﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﻮﻕ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺍﯼ ﻣﺜﻞ ﺳﮑﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ‌ﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

سوالات متداول

  • گوگل ادموب پلتفرمی است که امکان کسب درآمد از طریق نمایش تبلیغات با کیفیت در بازی‌ها و اپلیکیشن‌ها را برای ناشرین فراهم می‌کند. ادموب با تبلیغات متنوع و الگوریتم هوشمند بیشترین درآمد را به ناشرین ارائه می‌دهد.

  • در گام اول نیاز به یک اپلیکیشن یا بازی موبایل دارید. این اپلیکیشن هرچه کاربردی‌تر و جذاب‌تر باشد هم نصب بیشتری خواهد گرفت و هم کاربر مدت زمان بیشتری را در اپلیکیشن شما صرف خواهد کرد. درنتیجه درآمد بیشتری خواهید داشت. گام بعد ایجاد حساب ادموب است که با توجه به شرایط در ایران این امکان وجود ندارد. ولی شما از طریق همکاری با چشمک می توانید از ادموب درآمد کسب کنید.

  • چون  تبلیغات گوگل ادموب فقط درون برنامه‎ای هستند، میزان درآمد شما وابسته به تعداد دفعات باز شدن اپلیکیشن و مدت استفاده کاربر از اپلیکیشن است. همچنین کشور محل زندگی کاربر و قیمتی که تبلیغ‌دهنده بابت تبلیغ به گوگل پرداخت کرده، از پارامترهای دیگری هستند که بر درآمد تخمینی شما تاثیر گذارند. پیشنهاد می‌کنیم روی توسعه اپلیکیشن‌ها و بازی های مفید و پرکاربرد تمرکز کنید تا کاربران مرتب به اپ شما سر بزنند و تبلیغات را نیز ببینند. معمولا درآمد اکثر تبلیغات از کلیکی بین یک تا بیست سنت هستند و بعضی از تبلیغات هم بر اساس نمایش درآمد خواهند داشت. اگر تقریبا همه کاربران شما داخل کشور هستند، معمولا درآمد به ازای هر کلیک معتبر بین یک الی سه سنت خواهد بود.

     

خیر. شما با داشتن یک اپلیکیشن با کیفیت که در مارکت‌های داخلی منتشر شده و یا در هیچ مارکتی منتشر نشده است هم می توانید به خوبی از ادموب درآمد داشته باشید. با این وجود در نظر داشته باشید که حضور در گوگل‌پلی موجب افزایش فرصت درآمدزایی از بازی یا اپلیکیشن شما می‌شود.

خیر. چشمک علاوه بر ادموب با شبکه های متنوع تبلیغاتی خارجی نظیر اپلاوین (Applovin)، وانگل (Vungle)، یونیتی ادز (UnityAds)، آیرون سورس (IronSource)، ادکولونی (AdColony) و غیره همکاری می‌کند. کتابخانه چشمک بصورت آنی به چندین شبکه تبلیغاتی درخواست تبلیغ می‌دهد تا درآمد بالایی از فضای تبلیغاتی درون برنامه نصیب ناشرین شود.

اگر سوالات بیشتری داشتید می‌توانید مارو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

یا همین حالا با ما تماس بگیرید.